การจัดตั้งสมาพันธ์ฯ

ตัวแทนวิทยากรอิสลามศึกษาทั่วประเทศร่วมประชุม
และจัดตั้งสมาพันธ์ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษาขึ้น
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ
ไม่มีความคิดเห็น: