พบรัฐมนตรีฯ ศึกษา

ตัวแทนวิทยากรอิสลามศึกษาเข้าพบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เสนอปัญหาเพื่อนำเข้าสู่การแก้ไขอย่างเป็นระบบ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

ไม่มีความคิดเห็น: